Informacje z zakresu ESG

Informacje z zakresu ESG

 1. Wprowadzenie
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”, Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późn. zm.) wprowadziło jednolite wymogi dla uczestników rynku finansowego oraz doradców finansowych dotyczące ujawniania informacji z zrównoważonym rozwojem.
  DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („DC24”), jako wewnętrznie Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną w rozumieniu właściwych przepisów prawa (wpisana do odnośnego rejestru pod numerem 206), jest objęta zakresem stosowania SFDR, w związku z czym publikuje na swojej stronie internetowej informacje wymagane przez SFDR.
 2. Brak strategii dotyczącej ryzyka dla zrównoważonego rozwoju
  Stosownie do art. 3 ust. 1 SFDR, wskazuje się, że DC24 nie przyjęła strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
  Przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
  Stosownie do art. 5 ust. 1 SFDR, wskazuje się, że DC24 nie zapewnia spójności zasad wynagradzania z wprowadzeniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.
  DC24 nie wyklucza możliwości opracowania w przyszłości strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz zapewnienia spójności zasad wynagradzania z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia.
 3. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie uwzględnia się ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju
  Stosownie do art. 4 SFDR, DC24 oświadcza, że nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju („PAI”).
  Jest to spowodowane ograniczoną dostępnością danych koniecznych do przeprowadzenia właściwej analizy skutków decyzji inwestycyjnych DC24 w tym zakresie. DC24 nie widzi obecnie możliwości pozyskania danych niezbędnych do obliczania wartości wskaźników PAI, określonych w SFDR.
  Nie planuje się obecnie uwzględniania PAI w przyszłości, jednak w miarę poprawiania się jakości i dostępności danych, DC24 może rozważyć zmianę tego podejścia, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia.
 4. Historia zmian