Ogłoszenie zawierające wymagane prawem informacje dla inwestorów

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku ( Dz.U. poz. 1723 z 29.08.2023) („Ustawa Nowelizująca”), DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („DC24”), jako wewnętrznie Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną w rozumieniu właściwych przepisów prawa (wpisana do odnośnego rejestru pod numerem 206), niniejszym przekazuje poniżej informacje o zmianach wprowadzonych z mocy Ustawy Nowelizującej w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681 i 825) („Ustawa”), w odniesieniu do obejmowania udziałów w DC24:

  1. począwszy od dnia 29 września 2023 r. (data wejścia w życie przepisów Ustawy w brzmieniu nadanym Ustawą Nowelizującą):
  1. inwestorem DC24 może być wyłącznie podmiot, który w dacie wnoszenia wkładu na poczet objęcia nowych udziałów w DC24 („Udziały”) spełnia kryteria klienta profesjonalnego w rozumieniu art. 2 pkt 13a) Ustawy („Klient Profesjonalny”) (art. 8c ust. 1 i 4 Ustawy);
  • podmiot, który chce stać się inwestorem DC24 poprzez objęcie nowych udziałów w DC24, może być – na wniosek złożony DC24 – traktowany jak Klient Profesjonalny (o którym mowa w art. 2 pkt 13a lit. n Ustawy), pod warunkiem że podmiot ten: (i) posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także (ii) spełnia warunek, o którym mowa w lit. c) poniżej (art. 70k ust. 1 Ustawy);
  • osoba fizyczna może być uznana za Klienta Profesjonalnego, jeżeli wartość jego wkładu do DC24 będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60.000 euro (według  średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień wniesienia wkładu); przed uwzględnieniem powyższego wniosku DC24 ustala wiedzę tego podmiotu o zasadach traktowania Klientów Profesjonalnych w zakresie którego ten wniosek dotyczy (art. 70k ust. 3 i 5 Ustawy);
  • środki przeznaczone na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu do DC24 w przypadku, o którym mowa w lit. c) powyżej, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z DC24 lub jednostką powiązaną z DC24 w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości (art. 70k ust. 4 Ustawy);
  • DC24 nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, ani dokonywać emisji obligacji (lub innych papierów wartościowych), jeżeli pożyczkodawcą albo podmiotem obejmującym lub nabywającym obligacje DC24 (lub inny papier wartościowy emitowany przez DC24) miałaby być osoba fizyczna, która nie została uznana za Klienta Profesjonalnego na warunkach określonych w lit. b) i c) powyżej (art. 8a ust. 4 Ustawy);
  • czynność prawna mająca za przedmiot udziały w DC24, prowadząca do przeniesienia tych udziałów na podmiot dotychczas niebędący inwestorem DC24, wymaga udzielenia przez DC24 zgody w formie pisemnej; DC24 odmawia udzielenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie spełnia warunków pozwalających na uznanie go za Klienta Profesjonalnego, z uwzględnieniem powyższych postanowień lit. c) i d). Czynność prawna dokonana bez wyrażenia wzmiankowanej zgody jest nieważna (art. 70k ust. 6 Ustawy);
  • postanowienia powyższych lit. c), d) i f) stosuje się dopóki co najmniej 50% udziałów w DC24 nie należy do inwestorów będących Klientami Profesjonalnymi, o których mowa w art. 2 pkt 13a) lit. a‒m Ustawy (art. 70k ust. 7 Ustawy).
  • osoba fizyczna posiadająca udziały w DC24, która według stanu na dzień 29 września 2023 r. nie spełnia warunku określonego w lit. c) powyżej, pozostaje mimo to inwestorem DC24 (art. 56 ust. 1 Ustawy Nowelizującej), jednakże osoba taka nie może po tej dacie obejmować nowych udziałów w DC24 ani uczestniczyć w podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów w DC24, chyba że: (i)  wartość nowych wkładów na te udziały – liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tej osoby – będzie wynosić co najmniej kwotę określoną w lit. c) powyżej, oraz (ii) zostanie dokonana pozytywna ocena tej osoby zgodnie z lit. b) powyżej (art. 56 ust. 2 Ustawy Nowelizującej).

Data publikacji: 26.10.2023

Data aktualizacjiPrzedmiot zmianyUzasadnienie